Het Harthuis
praktijk voor beeldende therapie

Algemene voorwaarden

Beroepsprofessionaliteit

 • De therapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie (NVBT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op beeldendetherapie.org en op www.fvb.vaktherapie.nl
 • De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • De therapeut is als geregistreerd vaktherapeut opgenomen in het Register van vaktherapeutische beroepen (SRVB). Hiermee voldoet zij aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.
 • In geval van klachten is het verzoek uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (fvb.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Behandeling

 • Een behandeltraject wordt gestartmet het tekenen van een behandelovereenkomst. In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling en werkwijze opgenomen in het behandelplan.
 • Uw eigen doelstelling(en) en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • Een sessie duurt 45/ 60 minuten en vindt met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. De therapeut houdt zich hierbij aan de betreffende wet- en regelegeving. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u deze opvragen bij de therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere tijdstip verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld. Het kan ook zijn dat u in goed overleg en met uw toestemming doorverwezen wordt of de therapie wordt stopgezet.
 • Voor het monitoren van de behandelkwaliteit is uw ervaring en feedback van groot belang. Aan het eind van een behandeling ontvangt u een evaluatieformulier vanuit de beroepsvereniging. U wordt dan vriendelijk verzocht deze in te vullen.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s), beide ouders c.q. gezinsvoogd geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt met u, ouders/ verzorgers en waar mogelijk samen met uw kind een behandelplan opgesteld. Middels contactmomenten en evaluatieverslagen worden u, de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. Deze worden tevens besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van u informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
  voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
  belang is voor de therapie. U kunt dan telefonisch (06 81 94 61 94) of via email (info@hetharthuis.nl) contact opnemen met de therapeut.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel het kind als de ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Tarieven

 • Aan een eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.
 • Het tarief per therapieconsult bedraagt € 80,-. Dit is inclusief indirecte tijd, bijvoorbeeld voor verslaglegging.
 • Het is raadzaam zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie (NVBT), aangesloten bij de FVB.

Natuurlijk kunnen we ook samen kijken welke vergoedingsmogelijkheden voor u of uw kind gelden. Heeft u hier een vraag over, laat het weten.

 • Aan het eind van de maand krijgt u de factuur per email (mits anders is afgesproken) toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast, hier wordt u uiterlijk in november van het lopende jaar over geïnformeerd.

Annulering van de therapie

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Vriendelijk verzoek, indien mogelijk, dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven.

 Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact op met Roos Birnie.